University Rank Holders

DIVYALAKSHMI N

ABINAYA M

ASHLY CHINNU VARGHESE

BHUVANESWARI R

NIVEDHA S

GAJA LAKSHMI G

SASI REKHA K

DIVYA N

DURGADEVI D

SUBATHRA A